Yatırım teşvik belgesi, bir yatırım projesine özel teşvikler sağlayan bir belgedir. Yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi alabilmek için belirli evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Bu evraklar, yatırım projesi hakkında detaylı bilgileri içerir ve yatırımcının projesinin teşvik kapsamına uygunluğunu gösterir.

Yatırım teşvik belgesi başvuru evrakları arasında en önemlileri yatırım projesi özeti, proforma fatura, iş planı, kuruluş sözleşmesi, vergi levhası ve sicil gazetesi gibi belgelerdir. Ayrıca, yatırım projesi hakkında hazırlanacak olan fizibilite raporu, çevre etki değerlendirmesi raporu, yapı kullanma izni gibi belgeler de başvuru evrakları arasında yer alır.

Yatırım teşvik belgesi başvurusunda, yatırım projesinin özelliklerine, sektörüne, niteliğine ve büyüklüğüne göre ilgili kurumlardan alınması gereken yazı, izin, lisans ve benzeri çeşitli belgeler gerekmektedir. Bunların tamamı, yatırım teşvik belgesi müracaatından önce hazır edilmelidir. Aksi takdirde, başvuru işlemleri uzayabilir veya başvurular kabul edilmeyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların başvuru evraklarını doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlamaları, başvuru sürecinin daha hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.


Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi başvuruları için tüm sektörler ve tüm bölgelerde ihtiyaç duyulacak genel başvuru evrakları şunlardır:

 • Dilekçe: Başvuruya konu projeyi özetler nitelikte kısa ve öz bir dilekçe. Bu dilekçe şirket yetkililerince kaşeli ve imzalı hazırlanır.
 • Beyan ve Taahhüt: Yatırım dönemi boyunca tüm mevzuat hükümlerine ve bakanlık direktiflerine uygun hareket edileceğine ilişkin beyan ve taahhüt belgesi hazırlanır, şirket yetkililerince kaşeli ve imzalı biçimde sunulur.
 • İmza Sirküleri: Şirketin imza yetkilileri ile yetkinin kullanım şeklini gösterir noter onaylı belgedir. Yatırım teşvik belgesi işlemlerinde tüm belgeleri, şirketi temsil ve ilzama en yetkili kişi ya da kişiler imzalamalıdır.
 • Ticaret Sicil Gazeteleri: Şirketin kuruluş, iştigal konuları, güncel adres, sermaye ve ortaklık yapısını gösterir gazeteler gerekir. Ayrıca, şirket unvanı, nevi, ortaklık yapısı veya sermayesinde değişiklik yapılmışsa, değişikliklere ilişkin gazetelere de ihtiyaç vardır.
 • Vergi Levhası: Şirketin güncel unvan, vergi dairesi ve vergi numarası ile NACE kodu ile faaliyet alanını gösterir vergi levhası sureti ibraz edilir.
 • SGK Borcu Yoktur Yazısı: Türkiye geneli SGK prim borcu bulunmadığına ilişkin ıslak imzalı veya barkodlu borcu yoktur belgesi gerekir. Belgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmek üzere düzenlenen formatta alınması gerekir.
 • Yatırım Bilgi Formu: Bu belge günümüzde yerini proje tanıtım dosyasına bırakmıştır.
 • Proje Tanıtım Dosyası: Geçmişteki yatırım bilgi formuna benzer, yatırımın birçok karakteristik değerini ve iş planlarını gösterir detaylı tanıtım dosyasıdır.
 • Makine ve Teçhizat Listeleri: Yerli ve/veya ithal temin edilmesi planlanan tüm makinelerin işlendiği listeler. Bu listeler günümüzde E-TUYS sisteminin ilgili ekranlarına elektronik ortamda girilmektedir.
 • Proforma Fatura ve Teklifler: İhtiyaç duyulması halinde temin edilecek makine teçhizat ile ilgili detaylı teknik bilgilerin yer aldığı proforma fatura ve teklif metinleri gerekir.
 • Tapu ve Kira Kontratı Sureti: Yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait ise tapunun bir sureti, kiralık ise kira kontratının bir sureti proje dosyasına eklenmelidir.
 • Kapasite Raporu: Tevsi ve modernizasyon gibi mevcut kapasitesi bulunan yatırımlar için güncel durumu gösterir kapasite raporuna ihtiyaç vardır.
 • Mevcut İstihdam Yazısı: Tevsi ve modernizasyon yönlü yatırımlarda şirketin mevcut çalışan sayısını gösterir yazı alınmalıdır.
 • Başvuru Ücreti Dekontu: Günümüzde yatırım teşvik belgesi başvuru ücretleri elektronik ortamda yatırıldığı için bir dekont veya makbuz eklenmesine ihtiyaç yoktur. Ancak, başvuru sırasında online ödeme sistemi üzerinden başvuru ücretinin yatırılması gerekir.
 • Çevresel Etki Değerlendirme: ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında tanımlanmış yatırımlar için ÇED Olumlu Kararı, ÇED Gerekli Değildir Kararı veya ÇED Kapsam Dışı belgesinin alınması gerekmektedir.

Yatırım Sektörüne Göre Başvuru Evrakları

Yukarıda sayılan genel başvuru evraklarının yanı sıra, yatırımın sektörüne bağlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken ilave belgeler gereklidir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Enerji Yatırımları

 • Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansı.
 • Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı.
 • Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.
 • Lisanssız elektrik enerjisi üretimi yatırımlarında; bağlantı anlaşması, çağrı mektubu, tek hat şeması ve proje onayı.

Madencilik Yatırımları

 • 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni.
 • 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı.
 • Kömür istihraç yatırımlarında kömürün, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde olduğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınacak yazı.
 • Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı.

Rafineri Yatırımları

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınacak lisansı.

Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üretimi

 • Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni.

Av Malzemeleri, Nişan Tabancası, Av Bıçakları Ve Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeleri Ve Benzerlerinin İmali

 • İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.

Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Üretimi

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi.

Atık Bertarafı, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Çevre Lisansına Tabi Yatırımlar

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı”.

Alkollü İçecek, Tütün ve Tütün Maulleri Yatırımları

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (mülga TAPDK) tarafından düzenlenen tesis kurma izni.

Pancar ve Kamış İşleyerek Şeker Üretimi

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Şeker Dairesi Başkanlığı (mülga Şeker Kurumu) tarafından düzenlenen tesis kurma izni.

Hastane ve Tıp Merkezi Yatırımları

 • Sağlık Bakanlığından alınacan ön izin veya halihazırda işletilen tesisler için işletme ruhsatı.

Eğitim Yatırımları

 • Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ön izin belgesi, halihazırda işletilen tesisler için Kurum Açma Belgesi.

Turizm Yatırımları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi.

İskele, Rıhtım, Balıkçı Barınağı Ve Liman Yatırımlarında

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır.)

Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı.

Havayolu Yolcu ve Yük Taşımacılığı Yatırımları

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazı.

Demiryolu Yolcu ve Yük Taşımacılığı Yatırımları

 • T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolü.

Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret Modeli Yatırımlar

 • İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediye Yatırımları

 • KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.

Kültür Yatırımları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesi (Komple yeni yatırımlarda Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır).

Lojistik Yatırımları

 • Lojistik yatırımlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesi (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

Kablo ve Uydu Yayıncılığı Yatırımları

 • Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) alınacak lisans ve yayın izni işlemlerinin başlatıldığına dair yazı (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.

Karasal Yayıncılık Yatırımları

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamındaki Depolama Tesisleri

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınacak lisans.

Lisanslı Depoculuk

 • Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisans (komple yeni yatırımlarda Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır).

Seracılık Yatırımları

 • Çiftçi kayıt sistemi veya örtü altı üretim sistemi çıktısı.

Demir Çelik Yatırımları

 • Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmadığını,
 • Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmadığını,
 • Çalışan sayısının yıllık 250 kişiden az olduğunu,
 • Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmadığını,
 • gösterir Yeminli Mali Müşavir raporu.