Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri, yatırımcıların teşvikle ilgili ihtiyaç duyduğu hizmetler bütünüdür. Yatırım Teşvik Belgesi günümüzde çok geniş kitlelerce bilinmektedir. Yatırımcılar genellikle bir yatırım projesine başlamadan önce teşvik imkanlarını araştırmaktadır. Ülkemizde çok önemli yatırım avantajları sağlanır. Bu avantajlar beraberinde çok kapsamlı yükümlülükler de getirir. Dahası yatırımcının işlemlerini düzenleyen ve denetleyen birçok kurumun mevzuatı bulunur. Bu farklı mevzuat hükümleri sık sık güncellendiği için takip edilmesi gerekir. Teşvikli işlemlerin yürütüleceği E-TUYS adlı sistemde sürekli iyileştirme ve güncelleme çalışması yapılır. Bunlar gibi birçok nedenle, yatırımcılar kapsamı danışmanlık hizmetleri almak isterler. Ares Danışmanlık, tüm süreci eksiksiz bir biçimde yönetir. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve devlet desteklerinden eksiksiz yararlanılmasını sağlar. Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetlerindeki farkımızı görmeden belgenizi almayın.

Ares Danışmanlık, Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetlerinde sürecin tüm sorumluluğunu üstlenir, desteklerden ek yüksek seviyede yararlanmanızı sağlar.

Hizmetlerin Kapsamı

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri aslında yatırımcı ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. Bazen yatırımcının ihtiyacı olan basit bir işlemin hızlıca sonuçlandırılmasıdır. Bu durumda kapsamlı ve maliyetli bir hizmet paketi sunmak doğru değildir. Bazı durumlarda ise yatırımcı eksiksiz bir hizmet paketi sunulmasını ister. Son yıllarda yatırımcıların talepleri genellikle bu yöndedir. Çünkü süreç hem karmaşık hem de olumsuz sonuçları olabilecek bir süreçtir. Sorumluluk almadan tüm teşviklerden en yüksek seviyede yararlanmak isteyen tüm yatırımcılar hizmet alım yolunu tercih eder.

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetlerimiz kapsam yönünden aşağıdaki gibi sınıflandırabilir.

 1. Tam Kapsamlı Hizmetler: Bu kapsamda devlet destekleriyle ilgili sürecin tüm sorumluluğu tarafımızca üstlenilir. Bu sayede yatırımcı kendi işlerine odaklanma fırsatı bulur. Profesyonel bir ekip ise bu kapsamdaki işlemlerin tamamını yürütür. Bunun avantajları desteklerden çok daha fazla yararlanmak, olası sorunları ortadan kaldırmaktır. Bir yatırım teşvik belgesinin olağan süreci içerisinde yapılacak tüm işlemlerini takibi ve yönetimi yapılır. Mevzuat uyumu ve hükümlerdeki değişiklikler izlenir. Gerekli işlemler zamanında yapılır.
 2. Sınırsız Devlet Destekleri Yönetimi: Yalnızca bir belge ile sınırlı olmadan tüm devlet desteklerinin eksiksiz bir biçimde yönetilmesini sağlar. Çok büyük ve karmaşık projeler için genellikle bu yol tercih edilir. Bu sayede karmaşık projelerin mevzuat uyumu da sağlanır. Ayrıca farklı kurumlardan alınabilecek tüm desteklerin doğru entegrasyonu sağlanır.
 3. Tekil İşlem Hizmetleri: Yatırım teşvik belgesi ile ilgili sorumluluğu kendisi üstlenmek isteyen yatırımcıların tercihidir. Bir işlem için yapılacak işbirliği neticesinde süreç tamamlanarak iş teslim edilir. Daha sonra her ihtiyaçta yeniden görüşülür. Teşvik sistemlerinin çok karmaşık oluşu nedeniyle önerilmemekle birlikte yatırımcı tercihine göre hizmet sunumu sağlanır.

Sunduğumuz Teşvik Hizmetleri

Yatırım Teşvik Belgesiyle ilgili yürütülecek faaliyetler ve tüm hizmetler şunlardır:

 1. Yatırım teşvik belgesi müracaatı: Belgenin alınabilmesi için yapılacak her türlü yetkilendirme, projelendirme, fizibilite çalışmaları, evrak düzenleme, elektronik başvuru sistemleri kullanım süreçlerini kapsar. Kısaca belgenin başvurusu için yapılacak tüm hazırlıklar ile başvuru işlemlerini kapsar.
 2. Yatırım tamamlama vizesi: Yatırım dönemi tamamlandığında taahhüt kapanış işlemleri yapılmalıdır. Başvuru aşamasında belirli yatırım taahhütleri verilir ve bunlar karşılığında birçok destekten yararlanılır. Yatırım tamamlandığında ise gerçekleşen durumun tespiti için yatırım yerinde bir ekspertiz yapılır ve belge kapatılır. Tamamlama vizesi hizmetleri belgenin kapanışı ile ilgili ekspertiz organizasyonu, ekspertize hazırlık, elektronik ve fiziki ortamda belgelerin hazırlanmasıdır.
 3. Yatırım teşvik belgesi süre uzatımı: Yatırım süresi tamamlanan bir belge kapsamında yatırıma devam edebilmek için süresinin uzatılması gerekir. Bu işlem ancak bir kez yapılabilir. Ayrıca bir defaya mahsus mücbir sebep halinde yeniden uzatım imkanı vardır. Süre uzatım imkanlarının araştırılması ve uygulanmasıdır.
 4. Yatırım teşvik belgesi revizyonları: Belgede kayıtlı bilgilerin belgelendirilerek revize edilmesi gerekir. Bazı revizyonların zamanında yapılmaması önemli yaptırımlara neden olur. Belgenin revize edilmesine dair tüm işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıdır.
 5. Makine ve teçhizat liste değişikliği: Teşvik belgesi kapsamında onaylanan makine ve teçhizat listeleriyle ilgili tüm işlemlerin yürütülmesidir. Bu listelerde birçok bilgi bulunur. Bu listeler genellikle yatırımın ilk aşamalarında oluşturulur. Ancak ilerleyen dönemde değişikliklere ihtiyaç duyulur. Bu durumda listelerde kayıtlı tüm bilgiler revize edilebilir.
 6. Yatırım teşvik belgesi devir İşlemleri: Bir yatırım teşvik belgesinin bir bütün olarak başka bir yatırımcıya devredilmesi ya da bazı teşvikli makinelerin belgeden belgeye devri gerekebilir. Devir son derece karmaşık bir işlemdir. Bu nedenle özellikle dikkatli ilerlenmesi gerekir.
 7. Teşvikli makinelerin satış izni işlemleri: Teşvikli temin edilen makinelerin 5 yıllık süresinden önce satılması gerektiği hallerde izin alınması gerekir. Satış izni yatırımın bütünlüğünü bozmamalıdır. Bu husus azami dikkat gösterilmesi gereken bir kavramdır. Yatırım bütünlüğünü bozmayacak şekilde satış izni alım işlemleri yürütülür.
 8. Teşvikli makinelerin ihraç İzni işlemleri: Teşvikli ithal edilen makinelerin ihraç edilmesi gerekebilir. 5 yılını doldurmayan makinelerin ihracı için izin alınmalıdır. İhraç izni alınırken yatırımın bütünlüğünün bozulmamasına dikkat gösterilmelidir.
 9. Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama: Yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan dolaylı bir finansman yöntemidir. Finansal kiralama ya da kısaca leasing adı verilen işlem çok yaygındır. Yatırımcı finansal kiralama yoluyla makine temin ederken teşvikten doğan haklarını da kullanmaya devam eder. Finansal kiralama ile ilgili teşvikli hizmetlerin tamamı tarafımızca eksiksiz sunulur.
 10. Yatırım teşvik belgesi iptal kaldırma: İptal edilmiş bir yatırım teşvik belgesinin çeşitli durumlarda iptal işleminin kaldırılması mümkündür. Buna işlemi bazı yatırımcılar iptalin iptali olarak da adlandırmaktadır. İptal durumunda oluşan cezai müeyyidelerin de bazı durumlarda iptal edilmesi mümkündür. Belgenin iptalinin kaldırılabilmesi için yapılacak tüm çalışmalar bu kapsamda yürütülür.
 11. Yatırım teşvik belge iptali: Bazen bir yatırımcı projesinden vazgeçer. Bu durumda müeyyidesiz yani cezasız iptal işlemi yapmak çok önemlidir. Bunun için projenin hangi aşamasına gelindiği önemlidir. Projenin içinde bulunduğu aşamaya göre mevzuata uygun işlemler yapılmalıdır. Bu sürecin cezasız tamamlanabilmesi için mevzuata tam uyumlu iptal işlemleri tarafımızca sunulur.
 12. Kapalı belge işlemleri: Tamamlama vizesi yapılarak kapatılmış bir belge kapsamında yapılacak tüm işlemler tarafımızca bir bütün olarak sunulur.
 13. Kullanılmış komple tesis ithal izni: Yurt dışında kullanılmış komple tesis tespit edildiğinde bunun teşvik kapsamında ülkemize girişine imkan vardır. Bu durumda yapılacak ekspertiz, belge işlemleri, izinler ve fiili ithalat hizmetleri tarafımızca sunulur.
 14. Kullanılmış makine ithalatı izni: Kullanılmış makine ithalatı yapılabilmesi için önceden izin alınması gerekir. Tüm kullanılmış makinelerin ithalatı izne tabidir. Bu izin olmadan yurda makine girmesi mümkün değildir. Bu iznin alınması ile ilgili tüm işlemler tarafımızca zamanında sonuçlandırılır.
 15. Teminatlı ithalat işlemleri: Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi uzadığında, gümrükte bekleyen malların teminatlı ithalat kapsamında çekilmesi mümkündür. Daha sonra bu mallarla bağlantılı teşvik belgesi düzenlendiğinde yatırımcı teminatları geri alacaktır. Teminatlı ithalatla ilgili bütün hizmetler tarafımızca sunulur.
 16. Teşvikli fatura işlemleri: Günümüzde E-TUYS sistemine geçişle birlikte faturalandırma süreçleri karmaşık bir hal almıştır. Faturaların teşvik sistemiyle uyumu da çok önemlidir. Tüm yatırımcılarımızın teşvikli faturalandırma süreçleri tarafımızca yönetilir.
 17. Mücbir sebep işlemleri: Mücbir sebep hallerinde yapılabilecek bazı işlemler vardır. Bu işlemler genellikle tamamlanamayan yatırımların yaptırımlardan kurtulmasını sağlar. Zamanında bize başvurmanız halinde yaptırımlarla karşılaşmadan mücbir sebep işlemlerini sonuçlandırabiliriz.
 18. Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı: Bu danışmanlık hizmetleri bir yatırım teşvik belgesinin veya yatırım projesinin bütün olarak yönetilmesidir. Bu kapsamda sağlanacak tüm teşvik hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri tarafımızca sunulur.

Hizmet İlkelerimiz

Tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi, Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri için de ilkeler çok önemlidir. İşlemlerin doğruluğu kadar hizmetin sunum biçimi de çok önemlidir. Yatırım teşvik belgesi hizmetleriyle ilgili ilkelerimiz; etik değerlere saygı, doğru işlem yapmak, sorumluluk almak, değer yaratmak, kaliteli hizmet sunmak, doğru fiyat politikası benimsemek ve şeffaflıktır. Burada şeffaflık doğru bilgiyi işlem yapmadan önce yatırımcı ile paylaşmaktır. Sonuçlarının kabul edilmediği hiçbir işlemi yapmamak gerekir. Danışman bu noktada öneriler sunar, sonuçları açıkça dile getirir. Ancak nihai karar tüm sonuçlarını bilen yatırımcı tarafından verilir. Bu durum, etik değerlerle ilgili ilkelerin de bir sonucudur.

Etik değerlere bağlı, kaliteli, değer yaratan, açık bilgi paylaşımı ve şeffaflık ilkelerini benimseyen hizmetler sunarız. Tüm hizmetlerimizi doğru fiyat politikalarıyla sunarız.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili yaklaşımımız ve kapsam hakkında bilgi almak için ilgili sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz: https://www.aresdanismanlik.net/yatirim-tesvik-belgesi-danismanligi