Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı ülkemizde gerçekleşecek yatırım projelerine sağlanan devlet yardımlarından faydalanmak amacıyla Yatırım Teşvik Belgesi alınması için bakanlığa yapılan resmi müracaattır. Bu müracaatın yapılması gereken önemli ve kendine has prosedürleri olan bir işlemdir. Günümüzde işletmeler, artan rekabet koşulları gereği sürekli büyüme ve gelişme yatırımlarına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, yatırım teşvik belgesi müracaatı yaparak birçok avantaj elde edebilirler. Bu yazıda, Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı hakkında bilinmesi gerekenler açıklanacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatları günümüzde E-TUYS adı verilen elektronik sistem üzerinden tamamen elektronik ortamda yürütülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapacak olan işletmelerin, belirli bir bölgede veya sektörde yapacakları yatırımları teşvik etmek amacıyla verilen bir belgedir. Bu belge, yatırım yapacak olan işletmelere birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar arasında vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyetleri, sigorta primi destekleri, stopaj muafiyeti, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi bulunur. Bunlar düzenlenen tüm belgeler kapsamında sağlanmayabilir. Uygulanacak desteklerin kapsamı, yatırımın karakteristik özelliklerine, sektörüne, bölgesine ve hatta hangi ürünlerin üretileceğine göre değişiklik gösterir.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı önemli bir süreçtir. Bu sürecin uygulama ve mevzuat yönünden ciddiyetle ele alınması ve takibi gerekir. Aksi halde başvurular reddedilme olasılığı ile karşı karşıyadır. Başvurular için sistem yetkilendirmesi, projenin girişi, diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerin temini gibi süreçleri kapsar. Ayrıca, tüm bunlar ile birlikte müracaat aşamasının çok iyi bir takibi gerekir. Başvuru sürecine için belgeler ve gerekli bilgiler başlıklar halinde aşağıda aktarılmıştır.

1. Müracaat Nereye Yapılır?

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı yapılması için öncelikle işletmenin yatırım yapacağı sektör ve diğer karakteristikler belirlenmelidir. Sağlanan destekler yatırım yerinin bölgesine ve sektörüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle, yatırıma dair tüm niteliklerin tespiti şarttır. Ardından, yatırım teşvik belge başvuruları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. Bu bakanlık tarafından işletilen E-TUYS sistemi üzerinden başvuru işlemleri tamamen elektronik olarak yürütülür. Doğrudan bakanlığa gitmek veya evrakları fiziksel olarak teslim etmek belge düzenlenmesine imkan vermez.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. Bu bakanlık altında faaliyetlerini yürüten Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ise yatırımlara verilecek teşviklerden sorumlu birimdir.
Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci

2. Müracaat Süreci Nasıl İşler?

Müracaat doğrudan yapılabilecek bir işlem değildir. Bu işlem değerlendirme, koordinasyon ve çeşitli faaliyetleri içeren bir süreçtir. Bu sürecin iyi yönetilmesi halinde teşvik belgesi düzenlenirken, yanlış bir süreç yönetimi neticesinde başvurunun reddi mümkündür. Yatırım teşvik belgesi başvuru süreci genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • E-TUYS adı verilen sistemde yetkilendirme yapılarak firmanın tanıtılması.
 • Yatırımın karakteristik özelliklerinin belirlenmesi, fizibilite ve ön çalışmaların tamamlanması.
 • Yatırım bölgesinde bulunan yerel idare ve ulusal kurumlarla iletişim kurularak gerekli izinlerin alınması.
 • Yatırım projesinin E-TUYS sisteminde eksiksiz bir biçimde oluşturularak onaya sunulması
 • Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi ve işletmeye elektronik ortamda teslim edilmesi

Müracaat Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yatırım teşvik belgesi müracaatına ilişkin süreç içerisinde işletmelerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır:

 • Yatırımın tüm karakteristik özelliklerinin başvuru öncesinde netleştirilmesi.
 • Gerekli izin ve belgelerin tam ve zamanında temin edilmesi.
 • Başvuruların tamamen elektronik ortamda mevzuata uygun bir biçimde ilerletilmesi.
 • Başvuru sürecinin ilgili kurum nezdine düzgün bir biçimde takip edilmesi.
 • Gerekli hallerde talep edilen ilave bilgi ve belgelerle ilgili akışın doğru bir biçimde yönetilmesi.

Sonuç olarak, yatırım teşvik belgesi müracaatı işletmeler için birçok avantaj sağlayan bir süreçtir. İşletmelerin yatırım yapacakları bölgedeki ilgili kurumlara başvurarak gerekli belgeleri sunmaları ve başvurularını doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi sayesinde işletmeler, vergi indirimi, kdv ve gümrük vergisi muafiyeti, sigorta prim işveren ve işçi payı desteği gibi birçok avantajdan yararlanabilirler. Bu avantajlar, işletmelerin yatırım maliyetlerini düşürerek karlılıklarını artırabilir ve rekabet güçlerini artırabilir.

Ancak, yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmadan önce işletmelerin yatırım yapacakları sektörü, bölgeyi ve mevzuatı iyi araştırmaları ve yatırımın karlılığına ilişkin bir analiz yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, yatırımın finansmanı ve yönetimi de işletmelerin dikkat etmesi gereken konular arasındadır.

Yatırım teşvik belgesi, işletmelerin yatırımlarını teşvik etmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla sunulan bir teşvik aracıdır. İşletmelerin yatırım teşvik belgesi başvurusu yaparak, birçok avantajdan yararlanmaları mümkündür. Ancak, başvuru sürecinde işletmelerin doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaları, gerekli belgeleri sunmaları ve süreci doğru bir şekilde takip etmeleri önemlidir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi başvuruları yalnızca projenin tanımlanması ve onaya sunulmasından ibaret değildir. Bunun yerine, birçok farklı kurumdan alınası gereken çeşitli belgeler bulunur. Bu belgeler başvuru belgeleri olarak da adlandırılır. Yatırımın bölgesine, yerine, türüne, destek unsurlarına, yapısına ve diğer birçok özelliğine göre gerekli belgeler de değişiklik gösterir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Dilekçe: Yatırım projesini ve başvuru gerekçelerini özetler bir dilekçe hazırlanmalıdır. Özel durumlar varsa dilekçede mutlaka kısaca yer verilmelidir.
 • Şirket Evrakları: Vergi levhası, ticaret sicili gazeteleri, imza sirküleri, faaliyet veya sicil belgeleri, kayıt suretleri
 • Beyan ve Taahhüt: Yatırım projesi ile bağlantılı alanda düzenlenecek beyan ve taahhüt yazısı
 • SGK Yazıları: Sosyal Güvenlik Kurumundan öncelikle temin edilmesi gereken borcu yoktur belgesidir. Ayrıca, tevsi yatırımlar için başvuru öncesindeki 6 ay için alınacak aylık çalışan sayısını gösterir tek sayfalık yazının temin edilmesi şarttır.
 • Kapasite Raporu: Tevsi ve modernizasyon yatırımları için mutlaka kapasite raporunun temin edilmesi gerekir. Kapasite raporları genellikle sanayi ya da ticaret odası tarafından düzenlenir.
 • Proje Tanıtımı: Yatırım projesinin tüm karakteristik özelliklerini içerir proje tanıtımı hazırlanmalıdır. Entegrasyon koşulları, üretim profili, teknoloji, düzeyi özellikle belirtilmelidir.
 • Yatırım Yerine İlişkin Belgeler: Yatırım yerinin kira kontratı veya tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan yatırımlar için OSB yönetiminde alınacak tahsis yazısı, yatırım yerinin ada ve parsel bilgilerini içerir belgeler, bina inşaat planları, makine yerleşim planları ve avan proje.
 • Makine ve Teçhizat Listeleri: Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilmesi planlanan yerli ve/veya ithal makine ve teçhizat listeleri
 • Çevresel Etki Değerlendirme: ÇED Yönetmeliğine tabi olan yatırımlar için mutlaka Çevresel Etki Değerlendirme Belgesinin temin edilmesi gerekir. Başvuru öncesi bu belgenin temini şart olup, başvurunun ilerleyen aşamalarında ekleme mümkün değildir.