İHRACAT DESTEKLERİ

İhracat Destekleri

İhracat Destekleri; yatırım aşamasını tamamlamış olan şirketlerde; üretilen ürün ya da hizmetlerin yurtdışında tanıtılması ve ihracatın geliştirilmesi amacıyla uygulanan devlet destekleridir. Bunlar; uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği, eğitim desteği, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, e-ticaret, fuar katılım desteği, dahilde işleme rejimi ve dir belgeleri, istihdam desteği, tasarım desteği, yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği, markalaşma ve turquality desteği, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarıdır. Ayrıca vergi, resim, harç istisnası desteği bulunmaktadır. Bu desteklerin detaylarına aşağıda yer verilmiş olup, bu konuda en yüksek kazanç ve desteklerden en fazla yararlanabilmeniz için uzmanlarımız sizin için en uygun destekleri projelendirerek, bunlardan yararlanmanızı sağlayacaklardır.


İHRACAT DESTEKLERİ NEDİR?

İhracat Destekleri genel ifade ile bir ihraç malının ya da döviz kazandırıcı hizmetin devlet tarafından desteklenmesidir. İhracat destekleri veya ihracat teşvikleri olarak adlandırılan bu yardımlar ile birlikte ihracatçıların birçok yönden avantajlar sağlamaları mümkün olacaktır. Pazar araştırması ve pazara giriş aşamasından, pazarda tutundurmaya yönelik desteklere kadar birçok aşamada uygulanan çeşitli destek mekanizmanları ve teşvikler bulunmaktadır. Bunların da ötesinde belirli bir potansiyele sahip olan markaların desteklenebilmesi ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip markaların oluşturulabilmesi amacıyla marka destek ve Turquality programı gibi çok gelişmiş ve büyük ölçekli destek programları da uygulanmaktadır.

İHRACAT DESTEKLERİNİN KAPSAMI NEDİR?

İhracat desteklerinin kapsamı aslında oldukça geniştir. Mikro ölçekten, çok büyük ölçekli projelere kadar farklı boyutlardaki projelerin ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde birçok ihracat destek mekanizması ve teşvikleri oluşturulmuştur. Bu sayede döviz kazandırıcı hizmetler ve mal ihracatı hedefleyen firmaların desteklenmesi ve rekabet gücü artmaktadır. Gerek hizmet ihracatı gerekse mal ihracatı açısından ihtiyaçlar düşünülerek çok geniş bir kapsam içerisinde destekler uygulanmaktadır. İhracat desteklerinin kapsamı aslında tüm ihtiyaçlarla orantılı olarak çeşitlendirilmiştir.

KİMLER İHRACAT DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLİR?

İhracat Desteklerinden yararlanmak için öncelikle bir ihraç malının hedef pazarlara girmesi veya döviz kazandırıcı hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olmak gerekir. İhracat desteklerinden gerçek ya da tüzel kişiler yararlanabilir. Söz konusu malın veya hizmetin ticaretini yapanlar ile üreticiler yararlanabilir. Uygulanan destek oranları çeşitli koşullara göre değişiklik göstermekle birlikte kısaca ihracat kapasitesi olan kişiler ve şirketlerin ihracat desteklerinden yararlanması mümkündür.

İHRACAT DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

İhracat Desteklerinden yararlanılması projelendirme aşamasının ne kadar iyi yapıldığına bağlıdır. Doğru bir proje ile sistematik çalışma neticesinde ihracat desteklerinden yararlanmak mümkün olacaktır. Orta ve uzun vadeli kurumsal projeler yapılarak bu projeler dahilinde ilerleyen şirketlerin devlet tarafından çok yüksek oranda desteklenmesi mümkün olmaktadır. Bu da hem karlılık hem de büyüme açısından büyük avantajlar sağlamakta, küresel ölçekte rekabet eden markaların oluşturulabilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

İHRACAT DESTEKLERİNİN UYGULAMA AŞAMALARI NELERDİR?

İhracat Desteklerinden yararlanmak için gerekli olan ilk adım bir pazar araştırması neticesinde ihraç malı için hedef bir ülke belirlemektir. Ardından, belirlenen bu hedef doğrultusunda pazara giriş için gereken belgelendirme, sertifikasyon, test ve laboratuvar analiz raporlarının tamamlanması gerekir. Daha sonra potansiyel alıcıların tespit edilmesi ve pazarın diğer gereksinimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kısım pazar araştırması ve pazara giriş aşaması olarak adlandırılmaktadır.

Hedef pazarların belirlenmesinin ardından yapılması gereken ikinci çalışma ise bu pazara hızlı bir şekilde girmek, etkin biçimde nüfus etmek ve pazarda tutunmaktır. Bu aşamada ise hedef ülkedeki marka tescili ve marka koruma masrafları, hedef ülkede açılacak mağaza, showroom veya depo gibi birimlere ait kira masrafları, reklam ve tanıtım etkinliklerine ilişkin masraflar desteklenmektedir.

Bunlara ilave olarak, bir ihraç malının tasarımı veya geliştirilmesi amacıyla istihdam edilecek tasarımcı veya mühendisler, nitelikli personele ilişkin istihdam giderleri, makine ve teçhizat ile yazılım alınmasına ilişkin giderler desteklenmektedir. Ayrıca, yurt dışı fuarlara katılım ve e-ticaret sitelerine üyelik ile ilgili masraflar da ihracat destekleri kapsamındadır.

İhracat desteklerinin aşamaları bu şekilde belirlenmiş olup, her aşamada yararlanılabilecek destekler farklıdır.

İHRACAT DESTEKLERİNİ HANGİ BAKANLIK UYGULAR?

İhracat desteklerinin uygulanmasına ilişkin tüm iş ve işlemler T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu bakanlık birimlerinden İhracat Genel Müdürlüğü söz konusu destekleri uygulamaktadır. Önceden T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan bu destekler günümüzde dış ticaret ile ilgili tüm işlemlerden sorumlu olan T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Kısaca; ihracat destekleri T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.

İHRACAT DESTEKLERİ NELERDİR?

İhracat projelerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan teşvikler ve destek mekanizmaları aşağıdaki gibidir.

1- ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

Uluslararası rekabet gücünü artırmak için UR-GE desteğinden yararlanabilirsiniz. UR-GE Projelerinde bir çok gider kalemine devlet desteği uygulanmaktadır. İhtiyaç analizleri, düzenlenen eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ait giderler, faaliyet organizasyonlarına ilişkin giderler örneğin; salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmetleri gibi hizmetler, ekonomik ve ticari konulardaki her türlü eğitim faaliyetleri, eğitim programlarına ilişkin çeşitli giderler desteklenmektedir.

2- PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketlerin gerçekleştireceği yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin bir çok gider kalemi desteklenmektedir. Bir ya da iki şirket çalışanının, ulaşım ve konaklama giderlerinin çeşitli oranlarda ve miktarlarda desteklenmesi mümkündür. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde en fala on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenmektedir. Bununla birlikte söz konusu şirketlerin yurtdışı şirket satın alımlarında da çeşitli destekler bulunmaktadır. Yurtdışı yerleşik şirket ya da ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak şirket alımlarında da bir çok gider kalemi ve danışmanlık faaliyetleri söz konusu destek kapsamında desteklenmektedir.

3- E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine ilişkin destekler de çeşitli oranlarda ve üst limitler dahilinde desteklenmektedir. Buna göre; üyelik giderlerinin %70'lik kısmı ve yıllık en fala 10.000 ABD Doları tutarında olmak üzere ve e-ticaret sitesi başına en fala yıllık 2.000 ABD Doları tutarında olmak üzere destek verilmektedir.

4- FUAR DESTEKLERİ

Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcı şirketlerin standlarında görevlendireceği temsilcilerin ve stand kiraları ile ilgili bazı masrafların devlet tarafından desteklenmesidir. Genel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri gibi çeşitli fuarlarda farklı oranlarda ve tutarlarda desteklerden yararlanmak mümkündür. Katılımcının standının m2 birimli büyüklüğü, fuarın türü ya da sergilenen ürün türüne göre bir çok farklı oranda ve miktarda destek bulunmaktadır. Ayrıca; yurt dışı fuarlara ilişkin organizatör tanıtım faaliyetlerinden yurtdışında gerçekleştirilmek üzere; defile, fuar konusu sektör ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru, reklam panoları, afiş, katalog, broşür gibi tanıtım etkinlikleri, elektronik ortamda tanıtım, multimedya gösterileri, kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar ve info standları gibi çeşitli giderlerin desteklenmesi de mümkündür.

5- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE DİR İŞLEMLERİ

Dahilde işleme belgesi kapsamında temin edilecek hammaddeler gümrük vergisi, katma değer vergisi ve kaynak kullanımını destekleme fonu ödemelerinden muaf olarak yapılabilmektedir. Bu destekten yararlanmak için söz konusu hammadde ile üretilen kısmın tamamının ihracatı yapılmalıdır. Kısaca; ihraç ürünleri ile ilgili hammaddeler;

- Gümrük Vergisi

- KDV

- KKDF

ödemeksizin temin edilebilir ve ihracı yapılabilmektedir. Bu destek sisteminin amacı ihracatı artırmak ve ihracata yönelik üretim yapan şirketlerin söz konusu maliyetlerini azaltarak ihracat odaklı üretimi desteklemektir. DİR Belgesi ile birlikte söz konusu işlem yapılabilmektedir.

6- YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

Yurt dışında açılacak birim; ofis, showroom, depo, ürün teşhir tarlası/serası veya reyon gibi pek çok birim destek kapsamında kabul edilmekte olup, kira giderleri çeşitli süreler dahilinde bir çok farklı tutar ve oranda desteklenebilmektedir. Bununla birlikte yurt dışında yapılacak tanıtım faaliyetlerinden görsel ve yazılı tanıtımlar, sponsorluk, reklamlar, kataloglar, broşürler, internet sitelerine verilen reklamlar, standlar, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri gibi yurt dışında yapılacak tanıtım faaliyetleri ve markanın tanıtılmasına yönelik bir çok faaliyet çeşitli tutarlar ve oranlarda desteklenmektedir.

7- MARKALAŞMA VE TURQUALİTY

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, bir çok faaliyeti bu kapsamda desteklenmektedir. Türk markalarının imajını ve değerini daha yüksek seviyelere taşımak amacıyla oluşturulmuş bu destek kapsamında çok yüksek oranlarda ve tutarlarda destek almak mümkündür. Bu destek uygulaması çok yüksek tutarlarda destek sağlayabilir ve öncesinde çok ciddi bir projelendirme ve araştırma süreci olması gerekir. Bunun için gerekli tüm destek ve danışmanlık hizmeti tarafımızca sağlanabilmektedir.

8- VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSASI

Türkiye'de yerleşik şirketlerin ihracatını arttırmak, firmanızın ihraç ürünlerine çeşitli avantajlar sağlayarak uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla bu destek sağlanmaktadır. Vergi, resim, harç istisnası belgesi düzenlenen şirketler döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bu istisnadan yararlanabilir ve bu sayede ihracat potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü artırabilir.

İHRACAT DESTEKLERİ DANIŞMANLIK

İhracat Desteklerinden kolayca ve etkin bir biçimde yararlanmak, desteklerden en yüksek seviyede yararlanmak ve tüm desteklerden eksiksiz bir biçimde yararlanabilmek hem mevzuat bilgisi, hem uygulamaların nasıl işlediği bilgisi, hem projelendirme kapasitesi hem de deneyim gerektirmektedir. Bu nedenle ihracat destekleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri döviz kazandırıcı hizmet ve mal ihracatında hız ve kazanç sağlar. İhracatçıların ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek ve doğru danışmanlık faaliyetleri ile ihracatçılara kazanç sağlamak için ihracat destekleri danışmanlık faaliyetleri tarafımızca yürütülmektedir.

* Bu sayfa "İhracat Destekleri" ya da "İhracat Teşvikleri" olarak adlandırılan uygulama ile ilgili detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tüm uygulamalar birçok kritere göre bakanlık tarafından değerlendirilmektedir. Desteklerin tutar üst sınırları ve oranları bir çok farklı kritere göre değişmekte olduğundan, en doğru ve en yüksek desteklerden faydalanabilmeniz için konunun uzmanı kişiler tarafından size uygun çözüm projelendirilmeli ve takip edilmelidir. Bunun için Ares Danışmanlık alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile en doğru ve en güncel uygulamaları sürekli takip eder ve sizin için en avantajlı çözümü sunar. Daima en doğru çözüme ulaşmak ve hızla sonuç almak için Ares Danışmanlık size hizmet verecektir. İhracat destekleri ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızda bize danışabilirsiniz. Bize ulaşmak, danışmak ve hemen desteklerden yararlanmaya başlamak için lütfen tıklayın.

 

BİZE DANIŞIN

>>> DYS (Destek Yönetim Sistemi) ile ilgili detaylı bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. DYS sayfamızı ziyaret etmek için tıklayın.