İHRACAT MEVZUATI

İhracat Destekleri Mevzuatı

 

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğde geçen; a) Alım Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu, b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, c) E-Ticaret Sitesi: Nihai tüketiciye yönelik olmayan, tedarikçi ve alıcılara hizmet eden uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini, ç) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, d) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu, 2 e) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, f) Şirket Çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini, g) Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

MADDE 5 – (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri. b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

MADDE 6 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. (2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir. (3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez. (4) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. (5) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

MADDE 7 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, 5 inci madde kapsamında desteklenmez. a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri. b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar. (2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Değişik bölüm başlığı: RG-17/1/2015-29239)

RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

Rapor ve yurt dışı şirket alım desteği

MADDE 8 –(Başlığı ile birlikte değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) Bu madde kapsamında satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir. (3) Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu hizmetlerin alımına yönelik Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (3) Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz. (4) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir. (5) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır. (6) Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir. MADDE 10 – (Yeniden düzenleme:RG-17/1/2015-29239) (1) 9 uncu madde kapsamında yurt dışında yerleşik şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu hizmetlerin alımına yönelik Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. (2) Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

MADDE 11 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir. a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: - Tercümanlık gideri, - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, - Fuar katılımına ilişkin giderler, - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, - Halkla ilişkiler hizmeti gideri, - Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri. (3) Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dahilinde desteklenir. (4) Bir takvim yılında bir işbirliği kuruluşunun düzenlediği en fazla beş sektörel ticaret heyeti ve on alım heyeti programı desteklenir. (5) Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.

MADDE 12 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) 11 inci madde kapsamında düzenlenen sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili işbirliği kuruluşunun program başlangıç tarihinden en az üç ay önce program taslağı ve tahmini bütçesi ile Bakanlığa başvuruda bulunması gerekir. Bakanlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

MADDE 13 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) E-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.

MADDE 14 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) 13 üncü maddede belirtilen destekten, şirketler en fazla beş e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. (2) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur. (3) Şirketlerin 13 üncü madde kapsamında destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir. (4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

ALTINCI BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 15 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsiki gerekir.

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 16 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Destek ödeme başvuruları Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Altı aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır. (2) Bakanlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’na bildirir. (3) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır. (4) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır. (5) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Üç aylık süre Bakanlığın evrak çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın evrak giriş tarihi ile biter.

MADDE 17 – (Mülga: RG-17/1/2015-29239)

Ödeme

MADDE 18 – (Mülga: RG-17/1/2015-29239)

MADDE 19 – (Mülga: RG-17/1/2015-29239)

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yetki

MADDE 20 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) Destek başvurularına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir. (2) Bakanlık, bu Tebliğin uygulamasında ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 21 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. (2) Bakanlık, şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. İşbirliği kuruluşları ve şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya yanıltıcı bilgi ve/veya belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi durumunda şirket ve/veya işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu çerçevede destek kapsamından çıkarılan şirketler/işbirliği kuruluşları Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz. (3) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.

MADDE 22 – (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 23 – (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

İstisna

MADDE 24 –(Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® ’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde daha önce desteklenmiş şirketler ile halen desteklenmekte olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) 5 inci, 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerde belirtilen desteklerden yararlanamaz. (2) Bir faaliyet için Bakanlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları aynı faaliyet için bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar. 7 (3) Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 25 (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”, ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında bu Tebliğin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusu henüz sonuçlanmamış şirketlere ve İşbirliği Kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehte olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 –(Değişik: RG-17/1/2015-29239)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


* Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı (05/01/2016 tarihinde alınmıştır.)


YATIRIM TEŞVİK VE İHRACAT DESTEKLERİ İLE İLGİLİ TÜM SORU VE SORUNLARINIZDA BİZE DANIŞIN!