Teşvikli Fatura İşlemleri, yatırımcılara sunulacak mal ve hizmetler için KDV İstisnası uygulanarak kesilen faturalardır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan önemli bir avantaj KDV İstisnasıdır. Bu destek unsuru hem yatırımcı hem de yatırım malı teslim eden makine satıcıları için önemli iş ve sorumlulukları beraberinde getirir. Teşvikli faturaların takibi, kontrolü ve sistemsel işlemler bir bütün olarak yürütülmelidir. Bu işlemlerin zamanında tamamlanması da bir başka kısıttır. Aksi halde her iki taraf için de ciddi sorunlara neden olacaktır. Teşvikli Faturaların İşlemleri tüm detaylarıyla sayfamızda açıklanmıştır.


Teşvikli Fatura İşlemlerinin yatırım dönemi boyunca düzenli takibi çok önemlidir. Aksi halde yatırımcı ile makine satıcıları KDV yönünden ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Teşvikli Fatura Nedir?

Teşvikli Fatura, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV tutarından muaf biçimde teslim edilecek yatırım malına ait faturadır. Teşvikli faturalar onaylı makine ve teçhizat listesinde yer alan yatırım malları için düzenlenir. Kendine has düzenleme usulü ve prosedürlere tabidir. Düzenlenen bu faturaların yatırımcı tarafından derhal E-TUYS sistemine işlenmesi ve ilgili makine ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu işlem için teşvikli e-faturanın XML formatlı versiyonu kullanılır. Aksi halde, faturayı kesen taraf KDV İstisnasından doğan hakkından yararlanamaz.

Teşvikli Fatura Nasıl Kesilir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında onaylı listelerde bulunan mal ve hizmetler Katma Değer Vergisinden muaftır. Dolayısıyla fatura kesimi sırasında KDV tutarı eklenmeyecektir. 3065 sayılı KDV Kanunun 13/d maddesine göre faturalar kdv tutarından müstesnadır. Yatırım teşvikli malların teslimi kodu seçilerek ilgili şerh tüm faturalara düşülmelidir. Ayrıca, Yatırım Teşvik Belgesinin tarih ve sayısı mutlaka faturaya yazılmalıdır.

Teşvikli Faturalar kesilirken 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 13. Maddesinin d bendine göre muafiyet uygulanır. Teşvikle ilgili tüm bilgilerin de mutlaka fatura üzerine yazılması gerekir.

Fatura Kesilmeden Önce Yapılacaklar

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımcılara mal ve hizmet sunacak olan firmalara öncelikle E-TUYS sisteminden barkodlu bir bildirim iletilir. Bu iletinin asıl amacı Makine Doğrulama yapılabilmesidir. Yatırımcının E-TUYS hesabından satıcıya barkodlu bir bildirim iletilir. Bunun için satıcının vergi numarasını ve e-posta adresini bilmek gerekir. Daha sonra satıcı e-posta adresine barkodlu bir bildirim düşer. Bu bildirim üzerinden E-Devlet sistemine erişim sağlanır. Burada yatırımcının teşvik bilgileri ve makinenin ne şekilde onaylandığı görülür. Onaylı koşullara uygun bir makinenin teslimi doğru, bildirimde görülen tanımdan farklı bir makinenin teşvikli satışı ise çok yanlıştır. Satıcı tarafından ilgili kontroller yapılarak fatura 13/d maddesine istinaden kdv eklenmeden kesilir.

Fatura Kesildikten Sonra Yapılacaklar

Fatura kesildikten sonra XML formatında yatırımcı ile paylaşılmalıdır. Bir kontrol de yatırımcı tarafından yapılmalıdır. Teşvik yönünden uygun olması halinde faturanın XML formatlı sureti E-TUYS sistemine işlenir. Ardından bu fatura onaylanarak maliye sistemine aktarılır. Aktarım doğru bir biçimde yapılırsa satıcı makinenin tedarik ve üretim sürecinde ödemiş olduğu KDV tutarını mahsuplaşma yolu ile iade alır. Eğer sisteme giriş sırasında bir sorun veya gecikme yaşanırsa söz konusu KDV iadesi gecikir. Yatırımcı kendi E-TUYS hesabında ilgili satıra faturayı doğru bir biçimde tanımlayana kadar satıcının KDV iadesi alması mümkün değildir.

Teşvikli Fatura kesilmeden önce mutlaka satıcılara makine doğrulama için barkodlu bildirim gönderilmelidir. Fatura düzenlendikten sonra en kısa sürede sistemde ilgili satıra fatura XML formatında işlenmelidir.

Teşvikli Faturaların Yönetimi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında faturalandırma süreçleri oldukça yüksek hata olasılığı bulunan süreçlerdir. Bu nedenle, teşvik profesyonellerince yönetilen süreçlerde daha az hataya rastlanılmakta, sistemsel hatalar da en kısa sürede çözülmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak her iki taraf için de etkin bir teşvik yönetimi, sorunsuz bir nakit akışı sağlanır. Teşvikli faturaların yönetimi aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • E-TUYS Bildirimleri: Fatura kesilmeden önce sistem üzerinden satıcılara barkodlu bildirimlerin iletilmesi.
  • Taslak Faturaların Kontrolü: Teşvik ve diğer mali yönlerden taslak faturanın kontrol edilmesi, varsa sorunların giderilmesi.
  • Faturaların Düzenlenmesi: Hataları giderilen veya hatasız olduğu belirlenen faturaların sistemde onaylanarak düzenlenmesi.
  • Faturaların Sistem Kaydı: Düzenlenen teşvikli faturaların doğru formatta ve doğru bir yöntemle sisteme girilmesi, ilgili belge ve satır ile ilişkilendirilmesi, maliye sistemine bildirilmesi.
  • Sorunların Çözümü: Olası sistemsel sorunların tanımlanması ve en kısa sürede çözülmesi.

Sonuç olarak, Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara oldukça önemli avantajlar sağlar. Ancak, birçok prosedürün de doğru bir biçimde uygulanmasını gerektirir. Teşvikli Faturaların kesilmesi ve yönetimi de bunun önemli bir parçasıdır. Bu konu birden çok tarafı ilgilendirdiği için doğru bir fatura yönetim mekanizmasının kurulması önerilmektedir. Bunu da ancak konuyla ilgili yeterli deneyimi bulunan teşvik profesyonelleri başarabilir. Nakit akışında yaşanan aksamaların işletmeye olumsuz yansımaları bulunur. Bu nedenle, fatura döngüsünün teşvik ve diğer mali yönlerden doğru bir biçimde yönetilmesi, etkinliğinin sağlanması büyük önem taşır.